Βρες τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικών εδώ

Φροντιστήρια Σύστημα

Νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο ΔΠΘ

Η Υπουργός Παιδείας, Ν. Κεραμέως, κατέθεσε στη Βουλή, διάταξη για την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης.

Άρθρο 123: Το νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του,
καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου της ψυχολογίας στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, ενώ
παράλληλα θα δρα συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που συντελείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση
της ποιότητας σπουδών που παρέχει.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 123: Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
1.   Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύεται νέα ακαδημαϊκή μονάδα επιπέδου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Ψυχολογίας» και έδρα το Διδυμότειχο, η
οποία εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.
2.   Αποστολή του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους σημαντικότερους κλάδους της Ψυχολογίας, η εξοικείωσή τους
με τις βασικές αρχές και μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση της επιστήμης της Ψυχολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
3.   Το Τμήμα Ψυχολογίας δύναται να οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ
(8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης
πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
4.   Στο Τμήμα Ψυχολογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Έως την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου,
οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος της παρ. 1 και πρόσθετο διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ΄ του ν. 4957/2022.
5.   Για τις ανάγκες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ψυχολογίας συνιστάται νέα οργανική
μονάδα (Γραμματεία Τμήματος), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
6.   Η διοικητική λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1, με την
επιφύλαξη της προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου σύμφωνα με την παρ. 3, άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2024-
2025, κατά το οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών.
7.   Μέχρι το Τμήμα Ψυχολογίας να καταστεί αυτοδύναμο, ορίζονται προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Αντιπρόεδρος,
σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4957/2022, περίτων οργάνων μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων. Τα όργανα του πρώτου εδαφίου ορίζονται εντός ενός
(1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, ώστε να βρούμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!