Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 6
Προγραμματισμός 2
Επιλογής
Αρχές οικονομικής θεωρίας 2
Βιολογία γενικής 2