Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 6
Ιστορία 2
Επιλογής
Λατινικά 2
Βιολογία γενικής 2